dijous, 31 de maig del 2012

PLA DE MILLORA

El fet de realitzar aquest projecte de millora m’ha donat l’oportunitat de prendre consciència de les dificultats que es presenten al plantejar un pla de millora d’aquestes característiques a un centre educatiu.

Per a la meva companya de treball i jo ha estat una mica complicat començar a encaminar el nostre projecte, ja que encara que el tema ja estava definit pel centre d’es d’un primer moment, nosaltres teníem algunes dubtes en quant a aquest.
Després de reflexionar i consensuar molt vàrem arribar a acordar quines serien les actuacions del nostre pla de millora, que en aquest cas, és confeccionar material didàctic per al passadís.
D’aquesta manera, vàrem decidir crear un racó sensorial al passadís, i la vegada, crear documentació per a penjar a les parets d’ aquest i que quedés a l’abast dels alumnes.

Per una part, ha estat el treball conjunt d’analitzar i reflexionar sobre la part teòrica del nostre pla de millora.
Però, per altra banda hi ha hagut un treball dur i extens, de crear i confeccionar el material didàctic.
Aquesta feina ha estat realitzada des d’un principi i al llarg de tota la nostra estància al centre. Des del moment en què vàrem decidir quines serien les actuacions del nostre pla de millora, vàrem començar a confeccionar, individual i grupalment, el material didàctic que oferiríem a l’escola.
Ens hauria agradat haver terminat abans de posar a la pràctica el nostre projecte, però per motius de temps i treball, és ara, a aquestes altures de la nostra etapa al centre quan tenim l’oportunitat de terminar amb la nostra proposta i poder veure quina és l’acollida que té a l’escola.
De la mateixa manera, la resta de companyes es troben una mica en la mateixa situació que nosaltres. Hi ha alguns grups que ja han tingut l’oportunitat de realitzar el seu projecte de millora i comprovar la seva acollida a l’escola, però la majoria, com nosaltres, encara es troben confeccionant materials i posant en pràctica el projecte.
A la meva companya de grup i jo, aquest fet ens ha frustrat una mica, ja que volíem terminar el més prompte possible amb el nostre projecte de millora, però el fet posar-ho en pràctica dins l’escola requereix molt de temps i dedicació, i per aquest motiu, serà durant l’última setmana de pràctiques quan veurem el nostre racó sensorial terminat i disponible per als alumnes.  

D’aquesta manera, ens hem adonat de la dificultat que té posar en pràctica el projecte de millora programat, i que això és feina d’un equip educatiu en el seu conjunt, ja que implica moltes actuacions per part de totes les components de l’escola.

En aquest cas, hem estat la meva companya i jo les que hem posat en pràctica el projecte i ens hem encarregat de confeccionar i crear tot el material didàctic i tota la documentació que inclou aquest pla de millora.

De la mateixa manera, he comprovat que la resta de companyes es troben en les mateixes condicions que nosaltres. El fet de posar a la pràctica el projecte de millora a l’escola implica molt de treball, dedicació i esforç per part de totes les participants. Tal vegada, en uns centres han obtingut més ajuda i recolzament per part de l’equip docent que en altres.

Fruit de les exposicions dels projectes de la resta de companyes he captat què totes, en general, esperem el mateix dels nostres projectes. Totes esperem que realment aquestos projectes arribin a tenir una continuïtat dins el centre. És a dir, nosaltres volem que aquest pla de millora que nosaltres hem començat a posar en pràctica al passadís del centre continuï realitzant-se durant els cursos vinents per l’equip educatiu del centre. Si aquest no fos el cas, el pla de millora quedaria en un simple projecte que va començar a realitzar-se, però que no va viure una continuïtat dins l’escola, i el nostre treball no hauria estat de gran utilitat per a ells.

dijous, 3 de maig del 2012

PLA DE MILLORA

El nostre pla de millora va dirigit a material didàctic per al centre, en concret, material didàctic per al passadís de l’escola.
Aquest tema no  ha estat escollit per nosaltres, sinó que ha estat el propi equip educatiu qui ha decidit que havíem de treballar amb aquest aspecte.
D’aquesta manera, com que havíem de centrar el projecte en aquest aspecte tant concret com és el passadís, vàrem pensar que seria adient crear un racó sensorial en aquest.
Pensem que la creació d’un racó dins aquest espai pot ser positiu per als infants, ja que és un lloc molt freqüentat on encara no tenen cap tipus de materials ni estímuls. Aquesta zona és freqüentada pels infants acompanyats  per les famílies tant a l’entrada a l’escola com a la sortida. A més, és el connector de totes les aules i espais del centre per on els infants es mouen.
Així, hem decidit crear el racó sensorial a un dels extrems del passadís on hi ha un espai no transitable de forma que no impedeixi caminar per ell.
Hem pensat que a aquest racó sensorial hi haurà gran varietat de material i jocs que donin l’oportunitat als infants de tots els nivells d’experimentar i de jugar autònomament.
Així, a dia d’avui ja hem confeccionat varis tipus de materials i hem tingut l’oportunitat d’analitzar quina ha estat l’acollida d’aquest per part dels infants.

CONTRACTE D'APRENENTATGE


Quan abans de començar les pràctiques vaig redactar el meu contracte d’aprenentatge vaig destacar una sèrie d’aspectes que volia millorar durant el meu procés de pràctiques, com són:
- Crear situacions d’aprenentatge dins l’aula.
- Treballar en equip.
- Fer servir les noves tecnologies.

A dia d’avui, i després del bagatge a l’escoleta, puc dir que estic satisfeta amb la feina que he fet fins al moment.
Pel que fa a crear situacions d’aprenentatge dins l’aula, ja he tingut l’oportunitat de proposar i dur a terme diferents projectes i activitats que han tingut una acollida molt positiva per part dels nadons.
Respecte al treball en equip, he fet l’esforç d’integrar-me dins l’equip educatiu del centre, especialment amb la meva tutora d’aula, i he aconseguit coordinar-me amb tots per a realitzar un treball conjunt a l’escola.
Per últim, pel que fa a l’ús de les noves tecnologies, he d’esmentar que les he fet servir molt per tal de reflexionar sobre el meu procés de pràctiques. Ara veig aquesta eina com a una oportunitat per a compartir amb la resta les vivències i experiències que vaig sofrint al llarg del meu procés de pràctiques. A la vegada, és una oportunitat personal per a reflexionar i viure aquesta experiència més intensament.